யுனிகோட் தமிழ் தட்டச்சு

கீழேயிருக்கும் பெட்டியில் ஆங்கிலத்தில் (Phonetic Style) தட்டச்சு செய்யவும்
உதாரணம்: ammaa=அம்மா; thampi=தம்பி; vaNakkam=வணக்கம்.
மேலும் உதவி தேவைப்படின் கீழேயிருக்கும் தட்டச்சுப்பலகையை பார்வையிடவும்.

தட்டச்சு செய்த சொற்களை தெரிவு செய்தபின்னர்  Ctrl + C  விசைகளைப் பயன்படுத்தி பிரதி எடுக்கலாம்.


தமிழ் ஒலியியல் தட்டச்சுப்பலகை

Tamil Phonetic Style Keyboard

keymap